Avtal

Avtal – Ett avtal är en rättshandling som grundar rättigheter och skyldigheter för de inblandade parterna. Avtal  är vanligen skriftliga men även muntliga avtal är juridiskt giltiga.