Uppsägning av andrahandskontrakt

Vid uppsägning av andrahandskontrakt så är det viktigt att ni säger upp kontraktet skriftligt.Uppsägning av andrahandskontrakt måste göras i enlighet med lag. Den som hyr ut i andra hand har två olika hyresförhållanden att ta hänsyn till:

  1. Förstahandshyresgäst i förhållande till fastighetsägaren, alternativt bostadsrättshavare i förhållande till bostadsrättsföreningen och dess styrelse.
  2. Hyresvärd i förhållande till andrahandshyresgästen.

Detta har stor betydelse vad gäller hyrestid och uppsägningstid. Enligt lag kan förstahandshyresgästen/bostadsrättshavaren säga upp andrahandskontraktet till det månadsskifte som infaller tidigast tre månader från uppsägningen. Denna lagregel är tvingande till andrahandshyresgästens förmån och kan ej avtalas bort.

Om parterna i andrahandskontraktet avtalat om en ömsesidig uppsägningstid om en månad så gäller denna kortare uppsägningstid för andrahandshyresgästen medan förstahandshyresgästen/bostadsrättshavaren är bunden av den tvingande lagstiftningen som jag redogjort för ovan.

Båda parter bör göra uppsägningen skriftligt och skicka den som rekommenderat brev för att undvika problem. I brevet bör framkomma från vilket datum uppsägningen skall ske, vem den riktar sig till, vilken lägenhet det är frågan om och vem som skrivit den. Se till att göra uppsägningen i tid, dvs före den sista i månaden, och kom ihåg att underteckna den.

Fördelen med att köpa färdiga andrahandskontrakt som upprättats av jurister är att ni garanterat får den information ni behöver vid andrahandsuthyrning samt att avtalen alltid är uppdaterade och juridiskt korrekta. Vi rekommenderar att ni laddar de dokument ni behöver för andrahandsuthyrning på juridiska Dokument: